25.04.2017
Imieniny: Jarosława, Marka i Wiki
 

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich 
(Cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały, cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich) zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”, w ramach celu: podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz Samorząd Województwa, w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko Biała.

W okresie: od dnia 28.04.2017 r  do dnia  25.05.2017 r  do  godz. 17:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do siedziby Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina  a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD).

III. Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

IV. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

 1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR);
 3. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

           Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:

a) zakłada realizację co najmniej jednego celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników.
b) jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”.
c) operacja realizowana będzie na obszarze gmin objętych LSR.

           Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:

 1. Podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary.
 2. Zgodność formy wnioskowanego wsparcia z formą wsparcia wskazaną w pkt III ogłoszenia.
 3. Inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących Priorytetu 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze na 2014 – 2020”.

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie
z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 1. Kryteria Podstawowe - max 22 pkt  
 2. Kryteria Strategiczne - max   8 pkt

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 pkt z kryteriów podstawowych. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście zajmuje ta operacja, której dotyczy wniosek wcześniej złożony w danym naborze.

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków.

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  900 000  zł.

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html
 2. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html
 3. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html
 4. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html
 5. Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html
 6. Kryteria oceny operacji
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html
 7. Inne dokumenty istotne z punktu widzenia wnioskodawcy
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.htm

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz pod numerami telefonów 33 810 57 35, 725 449 170

Doradztwo udzielane jest zgodne z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGR Bielska Kraina zamieszczonymi na stronie internetowej www.bielskakraina.pl.

WIĘCEJ: http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12017-p-1-1-1-.html

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  2/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką, (cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały, cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich) zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach celu: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz Samorząd Województwa, w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko Biała.

W okresie: od dnia 28.04.2017 r  do dnia  25.05.2017 r  do  godz. 17:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do siedziby Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1, , w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD).

III. Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

IV. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

 1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR);
 3. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

           Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:

a) zakłada realizację co najmniej jednego celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników.
b) jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”.
c) Operacja realizowana będzie na obszarze gmin objętych LSR.

           Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:

 1. Podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary.
 2. Zgodność formy wnioskowanego wsparcia z formą wsparcia wskazaną w pkt III ogłoszenia.
 3. Inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących Priorytetu 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze na 2014 – 2020”

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 1. Kryteria Podstawowe max -  22 pkt
 2. Kryteria Strategiczne max -    3 pkt

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 pkt z kryteriów podstawowych. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście zajmuje ta operacja, której dotyczy wniosek wcześniej złożony w danym naborze.

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków.

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  1 200 000  zł.

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22017-p-1-2-1.html
 2. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22017-p-1-2-1.html
 3. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22017-p-1-2-1.html
 4. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22017-p-1-2-1.html
 5. Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22017-p-1-2-1.html
 6. Kryteria oceny operacji
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22017-p-1-2-1.html
 7. Inne dokumenty istotne z punktu widzenia wnioskodawcy
  http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22017-p-1-2-1.html

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz pod numerami telefonu: 33 810 57 35, 725 449 170

Doradztwo udzielane jest zgodne z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGR Bielska Kraina zamieszczonymi na stronie internetowej www.bielskakraina.pl.

WIĘCEJ: http://bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22017-p-1-2-1.html

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria